Tanken med en BACKPACK är att i många lägen är din bil för trång eller för värdefull för att användas för saker som kan skada eller vara otrevligt att ha i sin bil som t.ex. dofter eller väta. Saker kanske dammar eller avsöndrar något skadligt.
I andra situationer är ett släp bra men ofta löser en BACKPACK de mindre transportena perfekt och gör det snabbt. En BACKPACK är ett utmärkt komplement för hantverkare eller de som nu kan använda sin vanliga bil med ett extra tåligt lastutrymme. Finpackning eller skräp spelar ingen roll. Originalet är oslagbart.


Produktfakta
Produkten nyttjar bilens dragarm och får därmed stor lastkapacitet (BACKPACKs rekommendationer max 80kg men kan lasta mer baserat på bilens maxlast, kultryck gäller endast släp). Allt som behövs är en traditionell dragkrok med rektangulär eller rund dragarm med dragkula på 50mm.
En dragarm är i snitt garanterad 1200kg vid ryck och belastning, därför hamnar en rekommenderad arbetsvikt långt under risker vid normal hantering. En BACKPACK är säker.
BACKPACK är i helt rostfritt stål och aluminium vilket innebär att den är lätt att spola av.

Den är mycket lätt att montera eller lyfta på grund av BACKPACK originalfäste och allt görs på mindre än en minut.   
BACKPACKS egen bajonettlösning ger en mycket snabbare och enklare hantering än andra lösningar där allt sitter i en hel enhet och blir då direkt tungt och klumpigt för användaren.

Hög kvalité
BACKPACK är gjord i rostfritt stål och aluminium vilket innebär lång hållbarhet.

Flexibel
När du inte behöver din BACKPACK tar du bara av den och VIKER ihop den och allt tar minimal plats vid förvaring. Det ger en otrolig fördel mot andra lösningar. Detta är unikt! 
De rostfria dörrarna är lätta att montera och kan öppnas för att lasta eller nå din utrustning om man inte vill lyfta kapellet när det t.ex. regnar.

Du sparar pengar! 
Du slipper skatt och besiktning, uppställningsplats och ökade bensinkostnader som ett släp medför i större mängd.
Du sparar även tid på att slippa ligga på vägen i släpvagnsfart. Tänk dig om du har oljiga maskindelar som skall leveras omgående 30 mil längre bort blir snabbare och enklare med en BACKPACK än att krypa fram med ett släp. Man kommer hem i tid och slipper extra jobbet med släp efteråt. 
En BACKPACK är en engångskostnad som du kan jämföra med varje gång du ska hyra släp.

Skonar bilen
Låt BACKPACK ta hand om det som kan skada eller slita på din bil. Väta, dofter, spill, leriga verktyg eller smutsig utrustning kan vara något som BACKPACK löser galant. Lika bra är BACKPACK för din finpackning eller det som inte bagaget räcker till för.

Användning
En BACKPACK kan användas vid många olika tillfällen. Några exempel är:
- Sportutrustning
- Rullstol och övrig handikapputrustning
- Trädgårdsavfall, kompost eller saker till tippen
- Till campingresan eller skidresan
- Naturvård
- Lantliv/bruk, trädsgårdsarbete och utrustning (ved, gräsklippare, plantor m.fl.)
- Jakt och fiske
- Båtliv, vattensporter och dykning
- Service- och underhållsarbeten
- Säkerhetsutrustning
- Budkörning, iltransporter
- Föreningar
- Byggarbete
- Försäljare/Varuprover
- Anläggningar, parker och kommunarbete
- Extra bagage till taxibilar eller budfirmor
- Otympliga föremål (där släp är onödigt) går även att transportera med hjälp av BACKPACKs konsol. Fästöglor eller andra lösningar för spännband är lätt att montera på ytan efter dina egna behov.

"En BACKPACK kan användas till många olika saker, endast fantasin sätter gränser"

Kapell
BACKPACKs högkvalitativa kapell är formsytt, brandsäkert och har starka stroppar som håller allt på plats. Tillsammans med de isolerande dörrarna så blir det ett bra skydd för din last. Kapell finns att beställa i olika färger. Det finns även möjlighet att få eget tryck på kapellet t.ex. företagslogga. 

Rörelsehindrade får frihet och bättre vardag.
Med vår tillsats så får te.x rullstolsbundna  möjligheten att få med sig rullstolen på t.ex. semestern eller hjälp i de lägen där rullstol tar upp allt för mycket plats i bilen.
Övrig packning eller hjälpmedel läggs enkelt i en Backpack. Detta är frihet och en fantastisk lösning för många funktionshindrade. Nu behöver man inte alltid en specialanpassad bil utan kan lösa mycket med en BACKPACK på vanliga bilar med drag.

Övriga fördelar
En takbox sitter ofta i allt för hög höjd för att användas som lastbox  för sina saker och ger ingen bra översikt. En BACKPACK är mycket lämpligare för t.ex servicemannen på grund av sin låga placering. Du får en helt överlägsen lasthöjd och skonar både dig själv och bil.
Enligt trafiksäkerhetsverket och trafikpolis anser man att en takbox kan vara mycket farlig vid kollison eftersom dessa ofta släpper från sina takfästen om olyckan är framme. En BACKPACK sticker inte ut framåt eller släpper sitt fäste. Backpack ger dessutom på grund av sin placering en extra krockzon vid påkörning. 

 
Orginalet är oslagbart!
         Vi hoppas att ni kommer bli en nöjd ägare av en BACKPACK.

 

                                                   ENGLISH
BACKPACK works great in all situations and you will soon become addicted when you discover how easily you get your tools or maybe garden waste.
The company saves both time and money for each transport where you can solve a lot of situations where trailers are directly unnecessary, difficult to handle or time consuming.

Some examples where BACKPACK solves .

Right now, BACKPACK is the solution during the Corona virus's advance where space can transport equipment, protective clothing, substances or anything that may be exposed and should not be stored in a common space in a car etc. Or clean packing for fast transport where the car's spaces in emergency situations need to be fully utilized.

SERVICE WORK, NATURAL CARE, HUNTING, QUICK TRANSPORT, HOLIDAYS, SPORTS, GARDEN / COUNTRY LIFE, HANDICAPE, SAFETY, CRAZY, RENTALS, COLLECTIONS, SKILLS, MAINTENANCE, ANIMALS, ANIMALS EMERGENCY WORK, WHEELCHAIRS, PACKAGING etc.

The idea of ​​a BACKPACK is that in many situations your car is too crowded or too valuable to be used for things that can damage or be unpleasant to have in their car, such as a car. smells or wet.
 
Things may dust or secrete something harmful.
In other situations, a trailer is good but often a BACKPACK solves the smaller transports perfectly and does it quickly.
 
A BACKPACK is an excellent complement for craftsmen or those who can now use their regular car with extra durable cargo space. Fine packing or garbage doesn't matter. The original is unbeatable.
 
Product Facts
The product utilizes the car's towing arm and thus obtains large load capacity (BACKPACK's recommendations max 80kg but can load more based on the car's maximum load, ball pressure only applies to trailers). All that is needed is a traditional towbar with rectangular or round towbar with a towball of 50mm.

A towing arm is, on average, guaranteed 1200kg for jerking and loading, therefore a recommended working weight falls well below the risks in normal handling.
A BACKPACK is safe.
BACKPACK is made entirely of stainless steel and aluminum, which means it is easy to flush.
 
It is very easy to mount or lift due to the original BACKPACK bracket and everything is done in less than a minute.
BACKPACK's own bayonet solution provides much faster and easier handling than other solutions where everything is in one whole unit and then becomes immediately heavy and bulky for the user.
 
High quality
BACKPACK is made of stainless steel and aluminum, which means long durability.
 
Flexible
When you do not need your BACKPACK, you just take it out and VIKER it together and everything takes up minimal space when stored. It offers an incredible advantage over other solutions. This is unique!
The stainless steel doors are easy to install and can be opened to load or reach your equipment if you do not want to lift the chapel when it eg. raining.
 
You save money!
You avoid tax and inspection, set-up and increased gasoline costs that a trailer brings in larger quantities.
You also save time not having to lie on the road in a trailer. Imagine if you have oily machine parts that are to be delivered immediately 30 miles farther away, faster and easier with a BACKPACK than crawling forward with a trailer. You get home on time and do not have to do the extra work with a trailer afterwards.
A BACKPACK is a one-time cost that you can compare with each time you rent a trailer.
 
Spares the car
Let BACKPACK take care of what can damage or damage your car. Wetting, odors, spills, muddy tools or dirty equipment can be something that BACKPACK solves gallantly. Equally good is BACKPACK for your fine packing or what is not enough for luggage.
 
Use
A BACKPACK can be used on many different occasions. A few examples are:
- Sports equipment
- Wheelchair and other handicap equipment
- Garden waste, compost or things to tip
- For the camping trip or the ski trip
- Nature conservation
- Farming / milling, gardening and equipment (firewood, lawn mowers, plants, etc.)
- Hunting and Fishing
- Boating, water sports and scuba diving
- Service and maintenance work
- Safety equipment
- Bid execution, oxygen transport
- Associations
- Construction work
- Seller / Samples
- Facilities, parks and municipal work
- Extra luggage for taxis or courier companies
- Bulky items (where trailers are unnecessary) can also be transported using the BACKPACK console. Fastening loops or other solutions for straps are easy to mount on the surface according to your own needs.
 
"A BACKPACK can be used for many different things, only your imagination sets limits"
 
Chapel
BACKPACK's high quality chapel is molded, fireproof and has strong straps that hold everything in place. Together with the insulating doors it will be a good protection for your load. Chapels are available in different colors. It is also possible to get your own print on the chapel eg. company logo.
 
Disabled people get freedom and better everyday life.
With our addition, te.x gets wheelchair bound the opportunity to bring the wheelchair with them for example. vacation or help in those situations where wheelchairs take up too much space in the car.
 
Other packing or assistive devices are easily put into a backpack. This is freedom and a fantastic solution for many disabled people. Now you do not always need a customized car but can solve a lot with a BACKPACK on ordinary cars with tow.
 
Other benefits A roof box often sits at too high a height to be used as a load box for its things and gives no good overview. A BACKPACK is much more suitable for eg the service man because of his low position. You get a very superior load height and take care of both yourself and the car. According to the Swedish Road Safety Agency and the traffic police, it is considered that a roof box can be very dangerous in the event of a collision as these often release from their roof brackets if the accident has occurred.

A BACKPACK does not protrude forward or release its bracket. In addition, the backpack provides an additional impact zone for collision due to its location.
The original is unbeatable!